Facit is actief in zorg, wonen, welzijn, kinderopvang en onderwijs







Zoeken:

Inloggen:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:







                                                                                 
Welkom bij Facit. Sinds 1 maart 2000 bieden wij praktische en gedegen ondersteuning aan organisaties in zorg en welzijn in de eerste en de tweede lijn, onderwijs, kinderopvang, en lokale overheden. We werken onder meer vanuit Velsen-Noord, Rotterdam, Oss, Hedel, Kockengen, Amersfoort en Steenwijk.
Onze werkvelden zijn:

Advies

Kwaliteitsbeleid, Verantwoorde zorg, cliëntenparticipatie, beleids- en organisatieontwikkeling, project(bege)leiding en -ondersteuning,
transitie sociaal domein, organisatie werkconferenties en studiedagen  

Onderzoek  

CQ-Index, medewerkersraadpleging, vrijwilligers- onderzoek, mantelzorgersonderzoek, Quality Qube, klanttevredenheidsonderzoek, Wmo- raadpleging, kwalitatief- en kwantitatief onderzoek 

Training

Interne audit, adviesvaardigheden, workshop PREZO, kleinschalig wonen, pedagogisch beleid kinderopvang, Zorgleefplan, methodisch werken, individuele- en teamcoaching, workshop effectief schrijven 'Klare


Nieuws

• Klanttevredenheidsonderzoek omzetten naar PREZO punten
Lees op de site van Perspekt over de ervaringen van De Wever.

• Aanlevering uitkomsten WMO raadplegingen kan tot 1 september

Omdat de vragenlijsten dit jaar laat beschikbaar kwamen heeft het ministerie van VWS besloten de uiterste aanleverdatum dit jaar op te schuiven: van 1 juli naar 1 september. De gemeenten zijn hierover op 1 juli per brief geïnformeerd.
De cliëntervaringsgegevens van de Wmo worden vervolgens in het najaar gepubliceerd op waarstaatjegemeente.nl, als onderdeel van de Monitor Sociaal Domein. Vanaf dat moment zijn de gegevens van gemeenten vergelijken met (een) andere gemeente(n) en de landelijke en provinciale gemiddelden.

Facit evaluatie voor het functioneren van zelfsturende teams
Om de kwaliteit van zelfsturende teams te monitoren heeft Facit een online evaluatie-instrument ontwikkeld. Dit instrument is online geprogrammeerd en kan door medewerkers, verwijzers en/of cliënten en hun naasten online ingevuld worden vanaf iedere willekeurige tablet, smartphone, laptop of computer.

• Wonen Plus Raadpleging
Bent u een Wonen Plus organisatie en wilt u de balans opmaken onder uw abonnees en vrijwilligers? Voor Wonen Plus organisaties heeft Facit een zogenaamd ‘combi aanbod’ ontwikkeld.
Bij deze raadpleging worden zowel vrijwilligers als abonnees bevraagd met een vragenlijst die online maar ook schriftelijk ingevuld kan worden. Desgewenst kan een stakeholdersraadpleging uw plaatje compleet maken.
Spiegelinformatie van andere WonenPlus aanbieders kan in de eindrapportage opgenomen worden. Steekproef of allemaal aanschrijven? Wel herinneringen of geen herinneringen? Dat spreken we graag samen met u af! Meer weten? Dorine Duwel informeert u graag nader.

Facit NPS Score gestegen van 62,5 naar 66
Uiteraard vragen we ook bij Facit aan onze klanten in de eindevaluatie hoe waarschijnlijk het is dat zij Facit zullen aanbevelen bij collega’s of andere organisaties.
Voor het berekenen van de NPS score wordt het percentage klanten dat op deze vraag een 9 of 10 geeft verminderd met het percentage klanten dat een 0 tot en met 6 geeft.
In 2015 en het eerste kwartaal van 2016 geeft 66% van onze klanten een 9 of een 10 en 34% geeft een 7 of een 8. Geen van onze klanten geeft een 6 of lager. We zijn er trots op dat onze NPS score aldus uitkomt op 66!
Stelt u prijs op concrete referenties dan verzorgen wij die graag voor u.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo definitief vastgesteld
De vragenlijst en bijbehorende instructie voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 en de eerste, voorlopige versie van de verplichte vragenlijst zijn definitief vastgesteld en vanaf nu te gebruiken. De Wmo 2015 verplicht gemeenten om jaarlijks te meten hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Via een cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners. Het veldonderzoek dient voor 1 juli 2016 afgerond te zijn. lees verder

PREM (CQI) Ziekenhuizen beschikbaar
In het kader van ‘Meer zorg in beeld’ ontwikkelt Stichting Miletus generieke PREM-vragenlijsten.
De PREM voor de ziekenhuizen is voor de volgende metingen beschikbaar:
• PREM Ziekenhuizen
• PREM Ziekenhuizen incl. CQI-Z
• PREM Ziekenhuizen t.b.v. heup/knie
• PREM Ziekenhuizen t.b.v. cataract
• PREM Ziekenhuizen t.b.v. rughernia
Meer informatie treft u aan op www.patientervaringsmetingen.nl
Bij Facit informeert Jannie Barwegen u graag nader.

Voorlopige vragenlijst cliëntervaringen Wmo beschikbaar
De Wmo 2015 verplicht gemeenten om jaarlijks te meten hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. Via een cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners.

• Modelvragenlijst cliëntervaring Jeugd en hun ouders (MCJO)

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Jeugdwet verplicht om cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren voor jeugd. Met dit cliëntervaringsonderzoek wordt onderzocht hoe cliënten (jongeren en ouders) de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren, welk effect ze ervan hebben ondervonden wat betreft het gezond en veilig opgroeien, het groeien naar zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijk participatie. Het gaat hierbij om het in kaart brengen van ervaringen van cliënten met het totaalaanbod aan jeugdhulp in een gemeente, niet alleen om tevredenheid en/of een rapportcijfer voor een bepaalde instelling. lees verder

• Binnenkort meer nieuws over Vragenlijst cliëntervaring Wmo

Eind 2013 nam de VNG de verantwoordelijkheid op zich voor de uitwerking van een verplicht, gestandaardiseerd cliëntervaringsonderzoek (lees: vragenlijst) voor de Wmo. Het betreft een verplichte vragenlijst en een facultatieve modelvragenlijst. Een concept van de vragenlijst is medio 2015 besproken in de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn. Het ministerie van VWS besloot na de zomer tot nog een ronde met een aantal gemeenten om tot een voldoende gedragen voorstel te komen. In haar nieuwsbrief van 4 januari 2016 schrijft VNG dat de vragenlijst cliëntervaring Wmo momenteel bij het ministerie van VWS ter besluitvorming ligt. Binnenkort bericht VNG concreter over de vragenlijst en het traject van validering. lees verder

• CQI farmacie
Vanaf januari 2016 kan gemeten worden met de CQi-Farmacie. Apotheken kunnen via Facit aan deze meting deelnemen. De documenten die beschikbaar zijn, kunt u vinden op patientervaringsmetingen.nl, onder het kopje Aanmelden metingen.
Meer informatie: Jannie Barwegen

• Vacature
Het team van Facit zoekt versterking. Ben jij een ervaren auditor/adviseur in de zorg?
Dit is onze vacature!

• Blogpost van Marja
Marja  Marja werkt sinds oktober 2007 bij Facit. Regelmatig blogt ze op onze
  website over haar werk als CQ-coördinator. "Meten is weten" is de titel
  van haar blog in juli. Lees hier de vorige blogposten.

• Kwaliteitsonderscheiding 'Vrijwillige inzet: Goed Geregeld!'

Heeft uw organisatie het Goed Geregeld voor vrijwilligers? Wanneer u het vrijwilligerswerk goed organiseert, krijgt en houdt u tevreden en betrokken vrijwilligers. lees verder

• Wlz zorginkoop 2016
Heeft u hulp nodig bij de Wlz zorginkoopronde 2016? Dan kan Facit u van dienst zijn met mankracht en expertise. lees verder

• 200 best practices verpleeghuiszorg
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) lanceerde dit voorjaar het plan om 200 verpleeghuislocaties de kans te geven zo veel mogelijk vrij van belemmeringen de best mogelijke kwaliteit van zorg te leveren en als voorbeeld te dienen voor de rest van de sector.

In het plan 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' is een vernieuwingsprogramma opgenomen waarbij aan 200 verpleeghuislocaties de ruimte wordt geboden om een best practice locatie te worden. Organisaties met verpleeghuislocaties kunnen zich aanmelden voor dit programma. In de kamerbrief van 1 mei 2015 leest u meer over de voorwaarden waaraan uw aanmelding moet voldoen. Nog niet gereageerd, maar wel geïnteresseerd om bij deze 200 best practices locaties te horen? De aanleveringsdatum van 3 juni is iets verschoven. Verpleeghuizen kunnen nu tot 18 juni 2015 hun verbetervoorstellen indienen. Facit ondersteunt u de komende weken desgewenst graag met uw aanmelding! lees verder

• Wlz-kompas online

Zorginstituut Nederland heeft de eerste versie van het Wlz kompas op haar website gepubliceerd. In het Wlz-kompas duidt het Zorginstituut de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en wordt ingegaan op hoe de Wlz-aanspraken zich verhouden tot andere wettelijke regelingen. De informatie in het Wlz-kompas is bestemd voor burgers en voor professionals in de zorg. Het Wlz-kompas is geen statisch document en daarom is er geen pdf van beschikbaar. Het Zorginstituut ziet het kompas als een groeidocument waarin zij de informatie over de Wlz-aanspraken geregeld zullen aanvullen en actualiseren, aan de hand van signalen en vragen over de Wlz die hen bereiken.

• Uitvoeringsregeling subsidie projecten Regionale Sociale Agenda NH
Er wordt in alle Noord-Hollandse regio's hard gewerkt om de transformatie van het sociale domein en regionale samenwerking vorm te geven en de komende jaren succesvol voort te zetten. Provincie Noord-Holland ondersteunt regio's daar dit jaar voor een laatste keer bij. verder lezen

Meer nieuws
Klik hier om alle gearchiveerde nieuwsberichten te lezen.